Wieczor kolęd

Wieczór kolęd w naszej parafii: Część.1 https://youtu.be/n-SZzOoBDb4 Część.2 https://youtu.be/nUcpF7lBdB4

Spotkanie z dr. Mieczysławem Guzewiczem

Posłuchaj konferencji ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=bXPyojnTGxI&feature=youtu.be Doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, świecki konsultor Rady do…

AMORIS LAETITIA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO…

Rok Miłosierdzia w diecezji London

Bishop Dabrowski talks about what the Holy Year of Mercy means, and how we can…

Kolędowanie w parafii

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmików: Część I: https://youtu.be/MsNi80jst1o Część II: https://youtu.be/FpbSGXZ8yjM

 • 2018 Vacation Bible School - Registration forms

  2018 Vacation Bible School - Registration forms

 • Wieczor kolęd

  Wieczor kolęd

 • Spotkanie z dr. Mieczysławem Guzewiczem

  Spotkanie z dr. Mieczysławem Guzewiczem

 • AMORIS LAETITIA

  AMORIS LAETITIA

 • Rok Miłosierdzia w diecezji London

  Rok Miłosierdzia w diecezji London

 • Kolędowanie w parafii

  Kolędowanie w parafii

 • WIECZÓR KOLĘD - 10 stycznia o 18:00

  WIECZÓR KOLĘD - 10 stycznia o 18:00

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Episcopal Ordination of Rev. Joseph Dabrowski CSMA


Episcopal Ordination:
https://www.youtube.com/watch?v=cEr2_T7BFiw


      
Msza Prymicyjna, Our Lady of Czestochowa:
http://youtu.be/2LSB3urSELc


Najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba

 

 

- Tak właśnie o Mszy Świętej powiedział wielki XIX-wieczny konwertyta o. Frederic Faber. Utrzymanie i wzbogacanie tego piękna jest wspólną troską władz kościelnych kapłanów i wiernych. Jest też naszą wspólną odpowiedzialnością.

Podczas Mszy niezmierzony, niepojęty Bóg staje wśród nas, realnie obecny, ukrzyżowany i zmartwychwstały, ukryty pod postacią chleba i wina. Przyzwyczailiśmy sie do „Boga z nami”, ze zapominamy o jego inności, świętości, potędze, majestacie... O tajemnicy ukrytej w krążku chleba. O łasce jaką obdarza nas nieskończenie miłosierny Bóg stając się jednym z nas, stając się chlebem. Wszystkie te treści niesie krótka nazwa „Msza święta” - szczyt i źródło życia chrześcijańskiego.

Mszę Świętą ustanowił Pan Jezus w Wielki Czwartek w ramach żydowskiej uczty paschalnej. Najstarsza pisemna relacja na ten temat pochodzi z roku ok. 55 i jest zawarta w pierwszym liście św. Pawła do Koryntian. Czytamy w nim:

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie ten kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

W Ewangelii św. Mateusza najważniejsze słowa konsekracji brzmią: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje... Taka też formuła konsekracji obowiązuje w Kościele rzymsko-katolickim – jak twierdzą historycy liturgii – przynajmniej od V w.

Ten Chrystusowy nakaz z wieczernika we wszystkich językach tzw. biblijnych tzn. łacińskim, greckim i aramejskim (język Jezusa Chrystusa) – jak nam mówią egzegeci biblijni – niesie pewną dwuznaczność, której w polszczyźnie oddać się nie daje. Można go bowiem tłumaczyć zarazem jako „przyjmijcie i jedzcie” jak i „bierzcie i jedzcie”. „Przyjmijcie” - bo Chrystus jest dla nas darem. „Bierzcie” – bo trzeba się na Niego zgodzić. O ile w Komunii do ust nacisk położony jest na przyjmowanie – mówi się o przyjmowaniu a nie braniu pokarmów – o tyle Komunia na rękę uwydatnia branie - to raczej ręce a nie usta kojarzą sie z braniem. Być może i z tego powodu – bo zapewne sa także inne motywacje - Stolica Apostolska akceptuje obie formy Komunii jako równorzędne. Ważniejsza od postawy zewnętrznej jest postawa wewnętrzna: Komunia winna być jednolitym aktem przyjmowania-brania, podobnie jak Chrystusowe „przyjmijcie-bierzcie” dokonywanym „w postawie pełnej miłości” (Jan Paweł II).

Obie formy mają uzasadnienie historyczne. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Komunię przyjmowano na rękę. Oto fragment katechezy wprowadzającej w misterium Mszy Świętej św. Cyryla Jerozolimskiego (313-387r.), doktora Kościoła:

Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz „Amen”. Uświęć też ostrożnie swoje oczy przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co spadło na ziemię, byłoby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Ty bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni.

Coraz silniejsza wśród chrześcijan świadomość wielkiego misterium jakim jest Msza Święta, troska o odpowiedni dla niego szacunek, była powodem pojawienia się nowej praktyki przyjmowania Komunii Świętej – bezpośrednio do ust. Chodziło o to, żeby zapobiec możliwej profanacji Ciała Pańskiego, co się zdarzało przy Komunii na rękę. Ostatecznie praktyka Komunii do ust przyjęła się w całym świecie chrześcijańskim około X w. I tak było aż do Soboru Watykańskiego II.

Patrząc z zewnątrz Msza Święta jest obrzędem, w którym harmonijnie powiązano recytację, śpiew oraz gesty celebransa i wiernych. Patrząc od wewnątrz Msza Święta jest powiązaniem między tym w co wierzymy, a tym jak reagujemy na obecna wobec na treść naszej wiary. Inaczej mówiąc: jest powiązaniem miedzy Tradycją przynoszącą nam Chrystusa i jego łaskę, a naszym zachowaniem „na widok” przychodzącego Chrystusa. Akty Boga przeplatają sie tu z ludzkimi reakcjami. Kapłan działa jako Chrystus, in persona Christi, a jednocześnie jest prowadzony - i nas prowadzi – do adoracji Tego w imieniu którego działa i który się przez to działanie uobecnia.

W każdej Mszy Świętej spotykamy się więc – indywidualnie i zbiorowo - z żywym Chrystusem. Odpowiadamy na to spotkanie gestami - indywidualnie i zbiorowo. Pamiętać przy tym trzeba, że każda Msza Święta jest modlitwą całego Kościoła Powszechnego, dlatego sposób jej odprawiania i zachowanie wiernych, czyli nasze postawy modlitewne, regulują - w ostatecznej instancji - zalecenia Namiestnika Chrystusowego.

W 2003 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wydał jeden z wielkich dokumentów swego pontyfikatu encyklikę o Eucharystii Ecclesia de Eucharistia. Pisał w niej:

Liturgia nie jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólnoty, w której jest sprawowana tajemnica. (...) Również w naszych czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i docenione jako odbicie i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej celebracji Eucharystii. Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę Św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość do Kościoła. (...) Nikomu nie można zezwolić na niedocenianie powierzonej nam tajemnicy: jest ona zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego.

Dodajmy do tych słowa kardynała Ratzingera:

Pełnomocnictwo papieża nie jest niegraniczone; znajduje się ono na służbie świętej tradycji. Przeradzająca sie w dowolność powszechna „wolność” kształtowania liturgii jeszcze w mniejszym stopniu daje się pogodzić z istotą wiary i liturgii. Wielkość liturgii polega na jej niedowolności. [...] Obowiązuje to w odniesieniu do jednostki i do wspólnoty, do hierarchii i do świeckich.

W książce Duch liturgii w rozdziale Ciało i liturgia, z której pochodzą cytowane wyżej słowa, kardynał Joseph Ratzinger rozważa szczegółowo liturgiczne postawy modlitewne; postawę klęczącą, stojącą i siedzącą, specjalny paragraf poświęcając postawie stojącej. Pisze m. in.:

Szereg tekstów nowotestamentowych ukazuje nam, że w czasach Jezusa postawa stojąca była typową postawą modlitewną Żydów (Mt 5,6; Mk 11,25; Łk 18,11nn). Chrześcijanie z kolei modlili się na stojąco przede wszystkim w okresie wielkanocnym: kanon dwudziesty Soboru Nicejskiego nakazuje, by chrześcijanie w czasie Wielkanocy nie klęczeli, lecz stali. Jest to czas zwycięstwa Jezusa Chrystusa, czas radości, w którym także my swoją postawą w trakcie modlitwy ukazujemy paschalne zwycięstwo Pana.

Dalej prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyjaśnia:

Modlitwa stojąca jest antycypacją przyszłości, nadchodzącej chwały – chce nas ona tak właśnie ukierunkować. O ile modlitwa liturgiczna jest antycypacją obietnicy, o tyle charakterystyczna jest dla niej postawa stojąca; o ile jednak pozostaje ona w owym „pomiędzy”, w którym żyjemy, to jej niezbędnym elementem jest właśnie klęczenie jako wyraz naszego „teraz”.

Ta wypowiedź byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary a obecnego papieża tłumaczy, jak się wydaje, decyzję Ojca Świętego o postawie stojącej w czasie Komunii Świętej.

W jednej z pierwszych scen powieści Henryka Sienkiewicza Rodzina Połanieckich bohaterowie powieści pan Stach wraz z Marynią i jej ojcem udają się na niedzielną Mszę Świętą. Wtedy to rozmyślając o życiu, przemijaniu i śmierci pan Stach zauważa że, „wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a Msza po staremu się odprawia” i że „ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg”.

Pan Stach miał rację: choć w ciągu wieków historii dokonywano zmian w niezmiennym, to jednak przestrzegano granic niezmienności. Dlatego historia ta biegnie „od Mszy do Mszy”: od Mszy klementyńskiej do Mszy karolińskiej, od Mszy karolińskiej do trydenckiej, od trydenckiej do Mszy Pawła VI, bo nie zmieniała się istota, a zmieniała się jedynie forma - to, co tę istotę przejawia. Ostatnia korekta mszału i niektórych zachowań liturgicznych wiernych jest swoistą „reformą reformy” dokonanej w pierwszych latach po Soborze Watykańskim II i jest przejawem troski Ojca Świętego Benedykta XVI o wzmocnienie ciągłości tradycji liturgicznej nadwątlonej przez zbyt daleko idące eksperymenty „nowoczesności”.

Stefan Król

 

Modlitwa - wezwanie do św. Michała Archanioła

Biuletyn

Biuletyn

Czytelnia

 • O znaczeniu ubóstwa i posiadaniu dóbr napisał Ojciec Święty we wstępie do książki prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abp. Gerharda Ludwiga Müllera, "Povera per i poveri. La missione della Chiesa" -
 • Gorzki list otwarty opublikował prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie prof. Myrosław Marynowicz. Nadał mu tytuł: "Czego Ukraina może teraz oczekiwać od Zachodu?" 
 • Był imprezowiczem, który chwalił się swoimi alkoholowo-narkotycznymi ekscesami. Reklamował majtki Calvina Kleina pokazując się na billbordach całego świata. Rymował, występował w boys bandzie i grał gwiazdę porno w kultowym „Boogie
 • Kluczową sprawą po beatyfikacji Jana Pawła II powinien być rachunek sumienia każdego z nas – mówi Hanna Suchocka, b. premier, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

O Rodzinie

 • Małżeńska gra Jakie są przyczyny trudności prowadzących do rozczarowania małżeństwem i jak nie przegrać własnego małżeństwa? Małżeństwo to gra o wysoką stawkę. Read More
 • 1

Czytelnia

 • Bogactwo jest dobrem, jeśli służy innym +

  O znaczeniu ubóstwa i posiadaniu dóbr napisał Ojciec Święty we wstępie do książki prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abp. Gerharda Ludwiga Read More
 • "Ułomność jest twym imieniem, Europo!" +

  Gorzki list otwarty opublikował prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie prof. Myrosław Marynowicz. Nadał mu tytuł: "Czego Ukraina może teraz Read More
 • Czemu niszczy się rodzinę??? +

  Zapraszamy na videorelację ze spotkania z Gabriele Kuby. Znana z łam GN niemiecka socjolog wydała właśnie w Polsce książke pt. Read More
 • Czym jest transseksualizm +

  Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkim dramatem jest niezdolność do zaakceptowania swojego ciała jako - no właśnie - jako swojego: Read More
 • Marny typ +

  O ewangelizacyjnym szwungu paryskiego emeryta i Tajnym Stowarzyszeniu Wolontariuszy na rzecz Rozśmieszania Księży Śmiertelnie Poważnych Read More
 • Jeśli dziewczynka, to aborcja +

  Selektywna aborcja dziewczynek to nie tylko problem Chin czy Indii. Zjawisko to istnieje także w USA. Mówi o tym film, Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nowe wydanie Mszału Rzymskiego

 • 1
 • 2
 • Modlitwa - wezwanie św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną!Oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatania i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

michalici.pl

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Gość Niedzielny

W archikatedrze wrocławskiej odbyło się uroczyste posłanie sześciu misjonarek i wręczenie im krzyży misyjnych. Wolontariuszki pojadą pomagać do Etiopii i...
Ewangeliczny radykalizm, pokora i budzenie ludzkich sumień to według bp. Damiana Muskusa OFM kryteria autentyczności prorockiej misji, jaką we współczesnym...
Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) poinformowała o ukaraniu PZPN grzywną w wysokości 10 tysięcy franków szwajcarskich za wywieszenie przez polskich kibiców...
Teoretycznie możemy awansować nawet, jeśli dziś przegramy z Kolumbią. Jakie są możliwe scenariusze w grupie H?
Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej zaprasza chętnych do modlitwy za poszczególne turnusy oaz wakacyjnych. Rejestrując swoją chęć na stronie...

Katolicka Agencja Informacyjna

Ewangeliczny radykalizm, pokora i budzenie ludzkich sumień to według bp. Damiana Muskusa OFM kryteria autentyczności prorockiej misji, jaką we współczesnym...
„Przygotować nadejście Pana, rozpoznać Go i umniejszyć siebie, by On wzrastał, to swoisty autoportret św. Jana Chrzciciela. To także trzy...
Biskup radomski Henryk Tomasik konsekrował 9 wdów. Uroczystość odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W diecezji radomskiej...
Ekumeniczny brak porozumienia?
Jedną z największych trudności w ekumenizmie jest brak „trwałego porozumienia” w sprawie celu ruchu ekumenicznego – uważa kard. Kurt Koch....
Prałat Capella skazany na 5 lat więzienia
Trybunał Państwa Watykańskiego skazał byłego pracownika nuncjatury apostolskiej w Waszyngtonie, ks. prałata Carlo Alberto Capellę na 5 lat więzienia i...